γ‹γ«γƒγƒ³πŸ¦€ is a user on kirakiratter.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ‹γ«γƒγƒ³πŸ¦€ @kanipon

γγˆγƒΌγƒ•γƒͺγ‚«γƒ„εΎŒεŠε―θ½γ‘γ—γ¦γ—γΎγ£γŸ