γΎγ‚†γ”γ‚πŸ˜Ί is a user on kirakiratter.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γΎγ‚†γ”γ‚πŸ˜Ί @mgcolor0601

ポケヒンXYが5εΉ΄ε‰β€¦οΌŸ
γ†γ£ι ­γŒβ€¦γ€‚