γŠγŽγƒŽγƒ³πŸŒžθŠΈγ‚«18γ‚ͺ10 is a user on kirakiratter.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γŠγŽγƒŽγƒ³πŸŒžθŠΈγ‚«18γ‚ͺ10 @oginon

γŠγ―γ‚ˆγ†γ”γ–γ„γΎγ™πŸ˜Ž

Β· 9 Β· 15